Skip to content

PROOROCIILE APOCALIPSEI

5 December 2010

Scris de Florin STUPARU

CAPITOLUL XV

Şapte Îngeri vor aduce bătăi asupra oamenilor mai înainte de sfîrşit. Şi despre marea de sticlă ce a fost văzută în descoperire

Stih 1: Am văzut apoi în cer alt semn, mare şi minunat: şapte Îngeri avînd şapte pedepse – cele de pe urmă – căci cu ele s-a sfîrşit mînia lui Dumnezeu.

Prin numărul „şapte”, înţelegem că nedreptăţile ce se fac cu îndrăzneală în cele şapte zile ale veacului acestuia se vor domoli, şi se vor înfrica şi se vor înfrînge cu şapte bătăi şi prin şapte Îngeri. Iar după aceasta se arată viaţa sfinţilor ce va fi şi mărirea lor.

Stih 2: Am văzut ca o mare de cleştar, amestecată cu foc, şi pe biruitorii din ispita cu fiara, şi cu chipul fiarei şi cu numărul numelui ei stînd lîngă marea de cleştar şi avînd alăutele lui Dumnezeu.

„Marea de de cleştar, amestecată cu foc” socotim că închipuie mulţimea celor ce se mîntuiesc, şi curăţia odihnei celei viitoare şi strălucirea sfinţilor care vor străluci ca soarele cu bunătăţile cele strălucitoare ce-i vor împodobi (Matei 13:43). Iar că sticla era amestecată cu foc, se poate înţelege din ce a zis Apostolul: „Lucrul fiecăruia se va lămuri cu foc.” Iar focul nimic nu le va strica celor curaţi şi neîntinaţi, fiindcă – potrivit Psalmistului (Psalm 28:7) – el are două însuşiri: de a-i arde pe păcătoşi şi de a-i lumina pe cei drepţi, precum a înţeles marele Vasilie. Prin „foc”, se mai înţelege şi ştiinţa lui Dumnezeu şi darul de viaţă făcătorului Duh, pentru că în foc i S-a arătat Dumnezeu lui Moisi (Ieşirea 3:2) şi în chip de limbi de foc S-a pogorît Duhul Sfînt peste Apostoli (Fapte 2:3). Iar prin „alăute” arată omorîrea mădularelor [a vieţii trupeşti, păcătoase, n. m.] şi viaţa cea lăudătoare a bunătăţilor, care se slobozeşte întru unirea glasului cu arcuşul Duhului Sfînt.

Stihurile 3, 4: Şi ei cîntau cîntarea lui Moisi, robul lui Dumnezeu, şi cîntarea Mielului, zicînd: „Mari şi minunate sînt lucrurile Tale, Doamne Dumnezeule Atotţiitorule! Drepte şi adevărate sînt căile Tale, Împărate al neamurilor! Cine nu se va teme de Tine, Doamne, şi nu va slăvi numele Tău? Căci Tu singur eşti sfînt, şi toate neamurile vor veni şi se vor închina înaintea Ta, pentru că judecăţile Tale s-au făcut cunoscute.

„Cîntau cintarea lui Moisi (…)”/ Din „cîntarea lui Moisi”, cunoaştem cîntarea de laudă ce I se înălţa lui Dumnezeu de către cei drepţi ce erau în Legea Veche, mai înainte de legea darului. Iar din „cîntarea Mielului” înţelegem cîntarea de laudă şi mulţumire cea neîncetată a celor ce au vieţuit cu temere de Dumnezeu după venirea lui Hristos, pentru facerile de bine şi darurile ce au venit de la Dînsul pentru neamul nostru. Căci, prin dumnezeieştii Săi Apostoli, Dumnezeu a chemat toate neamurile la cunoştinţa Sa.

Stihurile 5, 6: Şi, după aceasta, m-am uitat şi s-a deschis biserica Cortului Mărturiei din cer. Şi au ieşit din Cort cei şapte Îngeri cu cele şapte pedepse, îmbrăcaţi în veşmînt de in curat, luminos şi încinşi pe sub sîni cu cingători de aur.

Acesta e Cortul din ceruri după a cărui asemănare i-a poruncit Dumnezeu lui Moisi să-l facă pe cel de jos (Ieşire 25:9). Din această biserică vor ieşi Îngerii îmbrăcaţi în cămăşi „de in” […], pentru curăţia firii lor şi pentru luminarea bunătăţilor lor. Şi spune că sînt încinşi peste piept cu „aur”, pentru firea lor puternică, curată şi cinstită şi pentru slujirea lor neîncetată.

Stih 7: Şi una din cele patru făpturi a dat celor şapte Îngeri şapte pahare de aur, pline de mînia lui Dumnezeu, Celui care este viu în vecii vecilor.

De la cele patru făpturi au luat cei şapte Îngeri cele şapte pahare de aur pline cu mînia lui Dumnezeu, precum spune şi Iezechiil (23:33). De aici, se arată că în ceruri ştiinţa despre cele ce se fac este adusă pururea de la cei dintîi la cei de-al doilea, după înţelegerea marelui Dionisie [Areopagitul].

Stih 8: Iar biserica s-a umplut de fum, din slava lui Dumnezeu şi din puterea Lui.

Prin „fum”, înţelegem frica, şi groaza şi munca mîniei lui Dumnezeu, de care se va umple biserica şi care vor veni peste cei vrednici de acestea în vremea judecăţii şi mai înainte de judecată asupra celor ce se vor pleca lui Antihrist şi vor face fapte potrivnice.

Stih 8: Şi nimeni nu putea să intre in biserică, pînă ce se vor sfîrşi cele şapte pedepse ale celor şapte Îngeri.

CITEŞTE RESTUL ARTICOLULUI AICI

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: