Skip to content

PROOROCIILE APOCALIPSEI

5 December 2010

Scris de Florin STUPARU

CAPITOLUL XIII: Despre fiara cu şapte capete şi cu zece coarne

Stih 1: Şi am văzut ridicîndu-se din mare o fiară care avea zece coarne şi şapte capete, şi pe coarnele ei zece steme, şi pe capetele ei nume de hulă.

Prin „fiara” aceasta, unii înţeleg o oarecare putere mai prejos decît Satana, dar mai mare peste ceilalţi draci. Iar prin aceea ce va ieşi din pămînt după aceasta, îl înţeleg pe Antihrist. (Scolie: Iar Metodie, Ipolit şi alţii au tîlcuit că fiara aceasta va fi Antihrist, acela ce va ieşi din „marea” lumii, cea învălurită şi tulburată.)

Iar prin cele „zece coarne” împodobite cu tot atîtea steme şi prin cele „şapte capete” se înţelege unirea diavolului cu Antihristul şi cu stăpîniile pămînteşti, [unire] împărţită în vremurile de apoi în zece împărăţii. Şi în cele ce urmează împărăţia lumii acesteia este închipuită cu şapte curgeri de vremi, şi cu vreme de şapte zile măsurată şi cu şapte chipuri ale petrecerii. După împărăţia de şapte veacuri a Domnului în veacul acesta, va începe să lucreze Satana. Şi „numele de hulă” de pe capetele fiarei îi arată pe ajutoarele şi ispravnicii săi, de vreme ce aceia n-au încetat a-L huli pe Hristos dintru început şi pînă la arătarea marelui şi Creştinului Constantin, după care au fost hulitori împotriva lui Hristos Iulian [Apostatul] şi Valens. (Scolie: Prin „capetele” lui Antihrist se înţeleg toţi tiranii cei hulitori de Hristos cîţi au fost pînă la marele Constantin, şi cei ce au fost după dînsul şi vor mai veni pînă la Antihrist.)

[Pentru mai multe desluşiri, să însemnăm şi ceea ce spune Sfinţitul Averchie: „«Fiara» care iese din mare este socotită de aproape toţi tîlcuitorii ca fiind Antihristul, ieşind din «marea vieţii», adică din mijlocul omenirii, cea tulburată precum marea. De aici, este limpede că Antihristul nu va fi un duh sau demon, ci un urmaş înfricoşat al firii omeneşti; nu va fi un diavol întrupat, cum au crezut unii, ci un om. S-a mai socotit că această fiară închipuie o stăpînire împotriva lui Dumnezeu, precum a fost în vremea Creştinismului timpuriu împărăţia romană, iar în vremurile de pe urmă va fi împărăţia a toată lumea a lui Antihrist.”]

Stih 2: Şi fiara pe care am văzut-o era asemenea leopardului, picioarele ei erau ca ale ursului, iar gura ca a leilor. Şi balaurul i-a dat fiarei puterea lui, şi scaunul lui şi stăpînire mare.

„Şi fiara (…) era asemenea leopardului (…)”/ Prin „leopard”, arată împărăţia grecească; prin „urs”, pe cea persană, iar prin „leu” pe cea a Babilonenilor. Pe acestea toate le va stăpîni Antihrist, ca acela ce va veni ca un împărat Roman, cînd îşi va vedea degetele picioarelor sale de lut, prin care se arată acea împărăţie împărţită în zece, slabă şi lesne de stricat.

„Şi balaurul i-a dat fiarei puterea sa (…)” Căci Satana, balaurul cel înţelegător, îi va da lui Antihrist toată puterea sa întru semne şi minuni mincinoase, spre pieirea celor neîntăriţi.

[Nu e fără de folos să citim şi din tîlcuirea lui Averchie: „În persoana Antihristului, sînt adunate însuşirile celor mai sălbatice dintre fiare. El are şi «şapte capete», precum diavolul, «balaurul cel mare», iar pe capetele lui sînt scrise «nume de hulă», pentru a da pe faţă spurcăciunea sa lăuntrică şi dispreţul faţă de tot ce e sfînt. Cele zece coarne ale lui sînt încoronate cu steme, ca dovadă că se va folosi de puterea sa împotriva lui Dumnezeu cu puterea unui împărat pămîntesc. El va primi această putere de la «balaurul», care îi va da lui tronul său şi cele trei împărăţii (vezi la Daniil 7:23-25).”]

AXA bilunar de oceanografie ortodoxă

Stih 3: Şi unul din capetele fiarei era ca şi junghiat de moarte, dar rana ei cea de moarte a fost vindecată; şi tot pămîntul, minunat, se uita după fiară.

Prin capul „ca şi junghiat de moarte”, numeşte un voievod al lui Antihrist, care, fiind omorît, se va arăta înviat prin farmece şi prin năluciri amăgitoare, precum a făcut şi Simon Magul, cel vădit de mai-marele Apostolilor, Petru. Sau, mai poate însemna şi faptul că împărăţia Romanilor va răbda un fel de omorîre prin împărţirea ei în zece părţi, iar apoi se va vindeca, adică se va strînge din nou într-o singură stăpînire (cum a fost porunca lui Avgust Chesarul).

Stih 4: Şi s-au închinat balaurului, fiindcă i-a dat fiarei stăpînirea; apoi, s-au închinat fiarei, zicînd: „Cine este asemenea fiarei şi cine poate să se lupte cu ea?!

(Scolie: Cu minunile sale, Antihrist va îngrozi pămîntul tot. S-au minunat şi s-au închinat. Aici, trebuie înţelese minunile pe care le va face Antihrist prin amăgirile diavolului, cel ce va lucra în el. Prin el, i se va da închinăciune balaurului, căci şi morţii va învia şi va face semne ce se vor arăta celor orbiţi la minte.)

Stihurile 5, 6: Şi i s-a dat ei gură să grăiască semeţii şi hule şi i s-a dat putere să lucreze vreme de patruzeci şi două de luni. Şi şi-a deschis gura sa spre hule asupra lui Dumnezeu, ca să hulească numele Lui, şi Cortul Lui şi pe cei care locuiesc în cer.

„(…) şi i s-a dat putere să lucreze vreme de patruzeci şi două de luni.”/ Prin „42 de luni” arată că, după slobozenia lui Dumnezeu, trei ani şi jumătate va avea putere şi va huli pe Dumnezeu şi pe sfinţi. Iar prin „Cortul lui Dumnezeu”, arată sălăşluirea lui Dumnezeu-Cuvîntul în trup (adică întruparea Sa) şi odihna Sa întru sfinţi, împotriva cărora se va întoarce fiara spre hulă, apoi şi împotriva Sfinţilor Îngeri.

CITEŞTE RESTUL ATICOLULUI AICI

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: