Skip to content

TESTAMENTUL SFÂNTULUI CUVIOS VASILE DE LA MÂNĂSTIREA POIANA MĂRULUI

11 October 2010

Scris de Ioan GÂNDU

În anul mântuirii 2003, luna martie, ziua a cincea, la Bucureşti, era dat un Tomos Sinodal de canonizare a Sfântului Cuvios Vasile de la Mânăstirea Poiana Mărului, semnat de toţi membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, printre care şi actualul Întâistătător (adică tocmai cel ce-a iscălit al doilea documentul, pe atunci ca arhiepiscop al Iaşilor şi mitropolit al Moldovei, făgăduind oficial, solemn şi repetat că va urma, respecta şi adânci linia duhovnicească a vrednicului de pomenire Patriarh Teoctist, evident în duh şi adevăr, prin păstrarea cu sfinţenie a rânduielilor bisericeşti şi monahale în toate aşezămintele Patriarhiei, autodeclarându-se cu firavă şi ambiguă modestie un „tradiţionalist dinamic” şi un „manager de succes”, desigur convins):

„Sfânta Biserică a lui Hristos cinsteşte după cuviinţă pe cei ce şi-au petrecut viaţa de aici întru sfinţenie şi evlavie şi care, prin faptă, prin cuvânt sau prin scrieri, au adus mult folos duhovnicesc în sufletele celor credincioşi. Tot astfel a trăit şi s-a nevoit Cuviosul Stareţ Vasile ieroschimonahul, povăţuitorul obştii călugăreşti din Mânăstirea Poiana Mărului, aflată în Munţii Buzăului. După aspre osteneli, el a primit de la Dumnezeu darul sfătuirii şi al călăuzirii sufletelor, pe care l-a înmulţit spre folosul cetelor monahiceşti şi al binecredincioşilor creştini.

Fiind un lucrător încercat şi nerătăcit al rugăciunii minţii în inimă, el a lăsat mai multe scrieri referitoare la aceasta, precum şi alte povăţuiri pentru monahi, pline de dumnezeiască înţelepciune. Fiind cinstit, deopotrivă, cu marele Stareţ Paisie al Mânăstirii Neamţului, fiul său duhovnicesc, Cuviosul Vasile de la Poiana Mărului, trecut la viaţa veşnică în anul mântuirii 1767, a rămas în amintirea tuturor ca un Sfânt Părinte al monahismului ortodox de pretutindeni şi următor – prin fapte şi scrieri – al marilor nevoitori pe calea desăvârşirii, făcându-se pildă de iubire a lui Dumnezeu, de înfrânare, de smerenie şi de iscusită povăţuire duhovnicească.Drept aceea, noi, membrii Sfântului Sinod al Sfintei noastre Biserici Ortodoxe Autocefale Române, privind la vieţuirea plăcută lui Dumnezeu a Cuviosului Stareţ Vasile şi purtând grijă de folosul comun al credincioşilor şi al monahilor dreptmăritori, urmând Tradiţiei Sfinte a Bisericii Ortodoxe şi chemând în ajutor harul Preasfintei şi de viaţă făcătoarei şi nedespărţitei Treimi, hotărâm:

Ca, de acum înainte şi în veci, Stareţul Vasile de la Mânăstirea Poiana Mărului să fie numărat între sfinţii Bisericii, în ceata Cuvioşilor Părinţi purtători de Dumnezeu, şi să fie pomenit şi cinstit cu cântări de laudă în ziua a douăzeci şi cincea a lunii aprilie, ziua fericitei sale adormiri întru Domnul.

Poruncim, de asemenea, în Duhul Sfânt, ca viaţa, slujba şi icoana Sfântului să fie primite cu evlavie de preoţii, monahii şi credincioşii ortodocşi.

Spre deplină statornicire a celor pe care le-am hotărât în chip sinodal şi canonic, întărim cu semnăturile noastre acest Tomos Sinodal de canonizare a Cuviosului Vasile de la Mânăstirea Poiana Mărului, aducându-l la cunoştinţa clerului şi a tuturor drept- credincioşilor creştini din cuprinsul Patriarhiei Române”.

Vom vedea ceva mai departe că nu este de-ajuns să-i înveţi pe alţii drept cuvântul Adevărului, ci trebuie obligatoriu să-l şi săvârşeşti drept, împlinind şi plinind întocmai, în duh şi adevăr, Sfânta Predanie, cuvintele Sfinţilor, Mucenicilor şi Cuvioşilor, pentru că altfel, în mod evident, drept înveţi, dar strâmb făptuieşti, intrând sub incidenţa cuvintelor Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Care ne previne pe toţi să nu-L slăvim doar cu buzele, iar cu inimile să stăm departe de Dânsul…

Read more: TESTAMENTUL SFÂNTULUI CUVIOS VASILE DE LA MÂNĂSTIREA POIANA MĂRULUI http://axa.info.ro/arhiva/anul-iii/axa-40/item/501-testamentul-sfantului-cuvios-vasile-de-la-manastirea-poiana-marului#ixzz1240bjWCF

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: